استانداردهای آموزش صنایع دستی

استاندارد به‌معنی قانون، قاعده، اصل، ضابطه و به‌طور كلی هر کاری است كه بر پایۀ اصول منظم انجام شود. مفهوم و معیارهای استاندارد همراه با دگرگونی‌ها و پیشرفت‌هایی كه در اثر تحقیقات علمی پدید می‌آید، دچار تغییر می‌شوند. استاندارد تبلور آگاهی و آزمایش گذشته است و مبنایی برای پیشرفت‌های آینده به‌شمار می‌آید. بهره‌گیری از استانداردها می‌تواند موجب ساده‌سازی امور، امكان تعویض‌پذیری آنها، افزایش ایمنی فعالیت‌ها و صرفه‌جویی در منابع مادی، اقتصادی و انسانی شود.
در این میان، استانداردسازی نظام آموزشی، به‌دلیل ویژگی‌های خاص، اهمیت بیشتر می‌یابد. نظام آموزشی یك كشور حیاتی‌ترین و زیربنایی‌ترین بخش برای اقتصاد آن كشور محسوب می‌شود و در عین حال نهادی است كه همۀ مردم به نوعی با آن مرتبط هستند. بنابراین، نیاز به وجود چهارچوب‌های استاندارد برای انجام فعالیت‌های گوناگون در این نظام بیش از هرچیز احساس می شود.
در همین راستا معاونت صنایع دستی کشور در جهت راه‌‌اندازی رشته‌های صنایع دستی در مقطع تحصیلی متوسطه شاخۀ کارودانش، با هماهنگی دفتر آموزش دورۀ متوسطۀ کارودانش وزارت آموزش و پرورش کشور اقدام به تدوین استانداردهای آموزش و مهارت در این حوزه نموده‌است. این اقدام ضمن جذب دانش‌آموزان علاقه‌مند، گامی مهم در جهت گسترش و رونق گرایش‌های صنایع دستی به‌شمار می‌رود.

در این صفحه، نمایۀ استانداردهای آموزش و مهارت که توسط من و با همکاری گروهی از پژوهشگران و کارشناسان گرایش‌های گوناگون صنایع دستی ایران تدوین و تصویب شده، ارائه شده‌است:

Scroll to Top