استاندارد مهارت و آموزش شیشه‌گری فوتی درجۀ ۲

عنوان گروه آموزشی: صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه)
تاریخ تدوین استاندارد: ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۴۲ صفحه

کارفرما: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران
مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
ناظر: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های هنرمندان شیشه‌گر پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون شیشه‌گری فوتی
– مشاهده و بررسی در هنرصنعت شیشه‌گری فوتی

اعضای کمیسیون‌های تخصصی تدوین استاندارد:
– عباس رحیمی؛ کارشناسی ارشد عکاسی؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
– حمیده حقیقی؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
– محمد انشایی؛ کارشناسی اقتصاد؛ معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران
– آتوسا کیخسروانی؛ کارشناسی مرمت بناهای تاریخی؛ مسئول ادراۀ آموزش معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران
– مرتضی وفایی؛ مدرک معادل درجۀ ۱ شیشه‌گری سنتی؛ استادکار شیشه‌گری فوتی/ مدرس دانشگاه پیام نور
– سید جلیل قاری‌قرآن؛ کارشناسی شیمی؛ استادکار شیشه‌گری فوتی
– فرهاد فلاح؛ کارشناسی ارشد صنایع دستی؛ هنرمند شیشه‌گری فوتی
– مانیا غضنفری؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان

فهرست توانایی‌های بررسی‌شده در استاندارد:
– توانایی شناخت مواد اولیۀ شیشه‌گری فوتی
– توانایی استفاده از ابزارهای پیشرفتۀ شیشه‌گری فوتی
– توانایی آماده‌سازی بار شیشه
– توانایی شکل‌دهی و انبر‌ی‌کردن حباب گداختۀ شیشه‌ای
– توانایی تولید محصول شیشه‌ای به روش دمیدن در قالب
– توانایی انتقال محصول شیشه‌ای شکل‌گرفته به واگیره
– توانایی شکل‌دهی لبه، دهانه و گردن محصول شیشه‌ای
– توانایی ایجاد اجزای مکمل (دسته، پایه و …) و قطعات تزیینی روی محصول شیشه‌ای
– توانایی آبگزکردن محصول شیشه‌ای
– توانایی برش و پرداخت‌کردن لبه‌های زاید محصول شیشه‌ای

معرفی شیشه‌گری فوتی:
شیشه‌گری فوتی، یکی از گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) ایران است که در آن، با استفاده از ابزارهای دستی ویژه و ازطریق دمیدن در شیشۀ مذاب، محصولات گوناگونِ کاربردی و تزیینی تولید می‌‌شود.
محصولات شیشه‌ای به‌روش دمیدن آزاد و یا به‌روش دمیدن در قالب، با فرم‌ها، انداز‌ه‌ها و کاربردهای گوناگون تولید می‌شوند.
‌‌ امروزه، محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده در ابعاد و فرم‌های متنوع‌ در استان تهران، شهرهای اصفهان، میمند فارس، قمصر کاشان و … تولید و عرضه می‌شود.
ازآنجا که محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کهن‌ترین گرایش‌های صنایع دستی ایران دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند؛ تدوین استانداردهای مهارت و آموزش مربوط به این محصولات به‌منظور حفظ و توسعۀ آن دارای اهمیت است.
شیشه‌گر فوتی درجه ۲ کسی است که با ابزارهای ویژۀ شیشه‌گری فوتی و مواد اولیۀ مورد مصرف کاملاً آشنا است و با توجه به اصول ایمنی و بهداشت شغلی، توانایی آماده‌سازی بار شیشه، کار با ابزارهای ویژۀ شیشه‌گری فوتی، شکل‌دهی محصولات سادۀ شیشه‌ای دمیده‌شده، تنش‌زدایی و پرداخت‌کردن محصولات را دارد.