عباس رحیمی

متولد 1362

تحصیلات

– 1399؛ دکترای پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی (اشتغال به تحصیل).
– 1388؛ کارشناسی ارشد عكاسي، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکدۀ هنرهاي تجسمي.
– 1386؛ کارشناسی صنايع دستي، دانشگاه شهرکرد، دانشکدۀ هنر.

سوابق آموزشی:

– 1386؛ تدریس واحدهای عکاسی رشتۀ کارشناسی صنایع دستی در دانشکدۀ هنر دانشگاه شهرکرد.
– 1387 تا 1389؛ تدریس واحدهای عکاسی پایه 1 / عکاسی پایه 2 / عکاسی رنگی / عکاسی تخصصی 1 / عکاسی تخصصی 2 رشته‌های ارتباط تصویری و نقاشی دانشگاه مارلیک نوشهر.
– 1389 تا 1394؛ تدریس واحدهای تاریخ عکاسی ایران و جهان در رشتۀ کارشناسی عکاسی دانشگاه نیما محمودآباد.
– 1389 تا 1395؛ عضو هیئت علمی گروه هنرهای تجسمی دانشگاه مازیار رویان؛ تدریس واحدهای عکاسی پایه 1 / عکاسی پایه 2 / عکاسی رنگی / عکاسی تخصصی 1 / عکاسی تخصصی 2 / روش تحقیق در ارتباط تصویری / روش تحقیق در معماری داخلی؛ آشنایی با هنرهای سنتی؛ مکاتب نگارگری ایرانی؛ مبانی نمادشناسی در رشته‌های کارشناسی نقاشی، ارتباط تصویری، معماری داخلی، کارشناسی ارشد تصویر متحرک، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری.
– 1395 و 1396، تدریس واحدهای عکاسی پایه در رشتۀ کارشناسی معماری داخلی دانشگاه سورۀ تهران.

کتاب‌ها:

– قاجاریه و آموزش عکاسی (کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های ‌عکاسی در دورۀ قاجار)، چاپ اول، فروردین 1391، تهران، انتشارات فرزان روز، 800 صفحه.
– زمینه‌های فتومونتاژ، چاپ اول، اردیبهشت 1394| چاپ دوم: زمستان 1394، تهران: انتشارات افکار، 250 صفحه.
– مقالات و موضوعات عکاسی (کتاب‌شناسی مقالات و موضوعات عکاسیِ مجلات هنر ایران؛ 1312 تا 1393 خورشیدی)، چاپ اول، بهمن 1395، تهران: انتشارات کتاب پرگار، 690 صفحه.
– ویراستاری کتاب نگاه ها به ایران (ترجمۀ مهدی عراقچیان)، چاپ اول 1398، تهران: انتشارات کتاب پرگار.

مقالات و طرح‌های پژوهشی عکاسی:

– «زیبایی‌شناسی مرگ در آثارجوئل پیتر ویتکین»، ماهنامۀ عکس، سال 22، شمارۀ 261، دی‌ماه 1387، صص 40 تا 45
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر؛ بخش اول»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 265، اردیبهشت 1388، صص 61 تا 65 | بخش دوم، سال 23، شمارۀ 267، تیرماه 1388، صص 28 تا 35 | بخش سوم، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 268، مرداد 1388، صص 58 تا 61
– «نگاهی به عکس‌های هوایی دیوید میزل»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 270، شهریور 1388، صص 56 تا 64
– «دادائیسم، سوررئالیسم و عکاسی»، فصل‌نامۀ هنر، شمارۀ 80، 1388، صص 106 تا 133
– «رسالۀ فوتگرافی متعلق به سال 1274 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 271، آبان 1388، صص 30 تا 34
– تصحیح اشتباهات کتاب یادداشت‌های روزانۀ اعتمادالسلطنه (نشر آبی)، فصل‌نامۀ آینۀ میراث، 1388.
– «کتاب عکس محلاتی متعلق به سال 1280 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 272، آذر 1388، سال 23، صص 54 تا 58.
– «نسخه‌های عکاسی ناصرالدین‌شاه متعلق به سال 1286 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 273، دی‌ماه 1388.
– «رسالۀ عکاسیِ علی‌بخش میرزا متعلق به سال 1294 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ 274، صص 53 تا 56، بهمن 1388، سال 23.
– «کتاب فن عکاسیِ سوریوگین متعلق به سال 1295 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ 275، صص 50 تا 54.
– «مجموعۀ ناظرِ ابی استوری»، ماهنامۀ عکس، سال 25، شمارۀ 296، آذر 1390، صص 24 تا 30.
– «تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ عکس، سال 25، شمارۀ 292، شهریور 1390، صص 41 تا 46 | بخش دوم: شمارۀ 293، مهر 1390، صص 28 تا 32 | بخش سوم: شمارۀ 294، آبان 1390، صص 57 تا 62 | بخش چهارم: شمارۀ 295، آذر 1390، صص 24 تا 28
– «کریستر استرومهلم و شخصِ اول سوررئالیسم»، ماهنامۀ عکس، سال 25، شمارۀ 298، بهمن 1390، صص 35 تا 40
– «عکاسی و هنر پاپ»، فصل‌نامۀ هنر، شمارۀ 84، پاییز 1391.
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی»، شمارۀ 319 | بخش دوم: شمارۀ 320، شهریور و مهر 1393، صص 67 تا 72 | بخش سوم: شمارۀ 321، آبان و آذر 1393، صص 67 تا 72
– «دادائیسم و فتومونتاژ»، ماهنامۀ عکس، سال 29، شمارۀ 322، دی و بهمن 1393، صص 68 تا 72 | بخش دوم: شمارۀ 323، اسفند 1393، صص 69 تا 74
– «سوررئالیسم و فتومونتاژ»، عکس، سال 30، شمارۀ 324، اردیبهشت 1394 | بخش دوم؛ شمارۀ 325، زمستان 1395
– «بررسی اجمالی مجلات تخصصی عکاسی دانشجویی»، نشریۀ چشمک، سال سوم، شمارۀ 5، زمستان 1395
– تدوین استاندارد ملی فیلم‌های دوربین ریورسال رنگی، تعیین سرعت ایزو، 1395، شمارۀ 21596
– تدوین استاندارد ملی عکاسی- دوربین‌های تصویرساکن الکترونیکی- توابع تبدیل اپتو- الکترونیک- روش‌های امدازه‌گیری، 1395، شمارۀ 21228
– تدوین استاندارد ملی عکاسی- فیلم‌های با اندازۀ 120 و 220- ابعاد، 1395، شمارۀ 21598
– تدوین استاندارد ملی عکاسی- راهنمای آزمون‌ قابل اعتماد دوربین‌های عکاسی دیجیتال، 1396
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 2؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آب»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 3؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آمونیوم هیدروکسید»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 4؛ اندازه‌گیری باقی‌ماندۀ پس از اشتعال»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 5؛ اندازه‌گیری مقدارفلزات سنگین و آهن»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 6؛ اندازه‌گیری مقدار هالید»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 7؛ اندازه‌گیری قدرت بازی یا اسیدی»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 8؛ اندازه‌گیری مواد فرار»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد تصویربرداری- تصاویر رنگی پردازش‌شده- اندازه‌گیری پایداری حرارتی- روش‌های آزمون»، 1394، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 19630
– بررسی اجمالی آثار مکتوب عکاسی در دورۀ قاجار، نشریه ساتین، مطالعات هنر غرب آسیا، شماره اول، تابستان 1399، صص 45 تا 63.

پژوهش‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی

– دانش‌نامۀ صنایع دستی خوزستان، 1398، 60 جلد 91 تا 98 معاونت صنایع دستی خوزستان
– پژوهش مستندنگاریِ احیای ملحفه‌بافی، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1389، 196 صفحه.
– پژوهش مستندنگاریِ احیای لنگ‌بافی، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1389، 190 صفحه.
– پژوهش مستندنگاریِ احیای نمدمالی، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1390، 230 صفحه.
– پژوهش مستندنگاریِ احیای ورشوسازی، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1390، 180 صفحه.
– تدوین استاندارد ملی «کپوبافی- ویژگی‌ها»، سازمان ملی استاندارد، 1392، به شمارۀ 17153
– تدوین استاندارد ملی «احرامی‌بافی- ویژگی‌ها»، سازمان ملی استاندارد، 1392، به شمارۀ 17152
– تدوین استاندارد ملی «مینای طلا و نقره‌- ویژگی‌ها»، سازمان ملی استاندارد، 1392، به شمارۀ 17154
– تدوین استاندارد ملی «کپوبافی- آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1393، به شمارۀ 18093
– تدوین استاندارد ملی «احرامی‌بافی- واژه‌نامه»، سازمان ملی استاندارد، 1393، به شمارۀ 18094
– تدوین استاندارد ملی «احرامی‌بافی- آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1393، به شمارۀ 18130
– تدوین استاندارد ملی «مینای طلا و نقره‌- آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1393، به شمارۀ 18092
– تدوین استاندارد ملی «معرق روی چوب- ویژگی‌ها »، سازمان ملی استاندارد، 1393، به شمارۀ 20478
– تدوین استاندارد ملی «خراطی چوب- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1394، به شمارۀ 20480
– تدوین استاندارد ملی «سرمه‌دوزی- ویژگی‌ها »، سازمان ملی استاندارد، 1394، به شمارۀ 20479
– تدوین استاندارد ملی «ابریشم‌بافی- ویژگی‌ها »، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 1-21139
– تدوین استاندارد ملی «ابریشم‌بافی- آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 2-21139
– تدوین استاندارد ملی «عبابافی- ویژگی‌ها »، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 1-28138
– تدوین استاندارد ملی «عبابافی- آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 2-21138
– تدوین استاندارد ملی «بوریابافی- ویژگی‌ها »، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 1-21141
– تدوین استاندارد ملی «بوریابافی- آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 21140
– تدوین استاندارد ملی «وریس‌بافی- ویژگی‌ها »، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 2-21141
– تدوین استاندارد ملی «وریس‌بافی- آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 1-21137
– تدوین استاندارد ملی «ورشوسازی بروجرد- ویژگی‌ها و آیین‌کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 2-21137
– تدوین استاندارد ملی «مشبک‌کاری چوب- ویژگی‌ها و آیین‌کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 21599
– تدوین استاندارد ملی «نقاشی قهوه‌خانه‌ای- ویژگی‌ها و آیین‌کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 21601
– تدوین استاندارد ملی «نگارگری ایرانی- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 21603
– تدوین استاندارد ملی «نقاشی گل و مرغ- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 21600
– تدوین استاندارد ملی «مرمت قالی- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1395، به شمارۀ 21602
– طراحی و نمونه‌سازی محصولات سفال و سرامیک استان سمنان، معاونت صنایع دستی سمنان، 1395
– طراحی و نمونه‌سازی محصولات کپوی خوزستان، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1395
– بازرسی فنی و درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع دستی استان خوزستان، شرکت آسکو، 1395
– تدوین استاندارد ملی «شیشه‌گری فوتی- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 13711
– تدوین استاندارد ملی «تراش روی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 22501
– تدوین استاندارد ملی «میناکاری روی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 22503
– تدوین استاندارد ملی «همجوشی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 22500
– تدوین استاندارد ملی «شیشه‌گری با حرارت مستقیم- ویژگی‌ها و آیین‌کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 22499
– تدوین استاندارد ملی «صحافی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 22508
– تدوین استاندارد ملی «کاغذسازی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1397، به شمارۀ 15719
– تدوین استاندارد ملی «ابریشم‌دوزی- ویژگی‌ها و آیین کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 22507
– تدوین استاندارد ملی «حرمی‌بافی- ویژگی‌ها و آیین‌کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 11701
– تدوین استاندارد ملی «گلیچ‌بافی- ویژگی‌ها و آیین‌کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 13113
– تدوین استاندارد ملی «لایه‌چینی- ویژگی‌ها و آیین‌کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 22504
– تدوین استاندارد ملی «نقاشی پشت شیشه – ویژگی‌ها و آیین‌کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 22502
– تدوین استاندارد ملی «چاروق‌دوزی- ویژگی‌ها و آیین‌کار»، سازمان ملی استاندارد، 1396، به شمارۀ 22506
– بازرسی فنی و درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع دستی استان تهران، معاونت صنایع دستی تهران، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ورشوسازی درجۀ 1 و 2 و 3، معاونت صنایع دستی لرستان، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ماشته‌بافی، معاونت صنایع دستی لرستان، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور شیشه‌گری فوتی درجۀ 1، معاونت صنایع دستی تهران، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور شیشه‌گری فوتی درجۀ 2، معاونت صنایع دستی تهران، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور شیشه‌گری فوتی درجۀ 3، معاونت صنایع دستی تهران، 1396
– تدوین استاندارد ملی سازهای سنتی- سنتور- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، سازمان ملی استاندارد، 1396
– تدوین استاندارد ملی سازهای سنتی- تار- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، سازمان ملی استاندارد، 1396
– تدوین استاندارد ملی سازهای سنتی- سه‌تار- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، سازمان ملی استاندارد، 1396
– تدوین استاندارد ملی سازهای سنتی- کمانچه- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، سازمان ملی استاندارد، 1396
– تدوین استاندارد ملی سازهای سنتی- نی- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، سازمان ملی استاندارد، 1396
– دانش‌نامۀ صنایع دستی ویژۀ نوجوانان، در دست تألیف، موسسۀ پژوهش هنر برزان، 1396
– پروندۀ ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات جاجیم لرستان، شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، 1397
– پروندۀ ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات گلیم لرستان، شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، 1397
– پروندۀ ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات ماشتۀ لرستان، شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، 1397
– مقاله با عنوان: امکان‌سنجی احیای پارچه‌بافی سنتی خوزستان بر اساس مدل سوات، همایش نساجی سنتی خوزستان، 1397
– بازرسی فنی و درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع دستی استان سمنان، معاونت صنایع دستی سمنان، 1398
– پروندۀ ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات احرامی شوشتر، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– پروندۀ ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات خراطی دزفول، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– پروندۀ ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات کپوی دزفول، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– پروندۀ ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات عبای بهبهان، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– پروندۀ ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات مینای صبی اهواز، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– پروندۀ ثبت دزفول به‌عنوان شهر ملی کپوبافی، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– پروندۀ ثبت اهواز به‌عنوان شهر ملی مینای صبی، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– پروندۀ ثبت شوشتر به‌عنوان شهر ملی احرامی‌بافی، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– پروندۀ ثبت رُفَیِع به‌عنوان شهر ملی بوریابافی، معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– پژوهش مستندنگاری هنرهای چوبی به‌کاررفته در معماری لرستان، معاونت صنایع دستی لرستان، 1399
– طراحی، تولید و نصب پلاک‌های شناسنامه‌ای کارگاه‌های صنایع دستی بروجرد، معاونت صنایع دستی لرستان، 1399
– طرح امکان‌سنجی راه‌اندازی خانۀ صنایع دستی چوبی بروجرد، معاونت صنایع دستی لرستان، 1399
– طرح امکان‌سنجی راه‌اندازی خانۀ ورشوسازی بروجرد، معاونت صنایع دستی لرستان، 1399
– طرح امکان‌سنجی راه‌اندازی خانۀ نساجی سنتی بروجرد، معاونت صنایع دستی لرستان، 1399

نمایشگاه‌های عکس:

– برای دل خودم، نمایشگاه انفرادی با موضوع دانش‌آموز روستایی، دانشگاه شهرکرد، خردادماه 1384
– واحه‌ای در لحظه، نمایشگاه گروهی با موضوع آزاد، حوزۀ هنری شهرکرد، مردادماه 1384
– مرثیه، نمایشگاه انفرادی با موضوع عزاداری محرم، کرمان، شهریورماه 1384
– روز اعدام درختان خسته‌ام، نمایشگاه انفراد با موضوع درخت، دانشگاه شهرکرد، اردیبهشت‌ماه 1385
– آسایشگاه، نمایشگاه انفرادی با موضوع زندگی در آسایشگاه، کازرون، مردادماه 1385
– يک فنجان چاي، نمايشگاه انفرادي عکس‌هايي از مجموعۀ سگ‌دو، مجتمع فرهنگي و هنري غدير شهرکرد، ارديبهشت‌ماه 1386
– فيلانه، نمايشگاه انفرادي عکس‌هايي از مجموعۀ سگ‌دو، موزۀ هنرهاي معاصر اصفهان، شهريور 1386
– پاره‌هاي ذهن، مديريت نمايشگاه گروهي بيست عکاس تازه‌کار، ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري، دي‌ماه 1386
– طبیعت شمال، مديريت نمايشگاه گروهي سی عکاس، ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامي نوشهر، اردیبهشت‌ماه 1388
– انتشارمجموعه عکس با عنوان « …و این‌گونه رنج آغاز می‌شود»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و دوم، شمارۀ 257، شهریور 1387، صص 28 تا 33

برنامه‌های رادیویی:

– بررسی فرصت‌های اقتصادی ورشوسازی، رادیو سراسری اقتصاد، 20 آبان 97، 60 دقیقه
– بررسی فرصت‌های اقتصادی گلیچ‌بافی، رادیو سراسری اقتصاد، 4 آذر 97، 60 دقیقه
– بررسی فرصت‌های اقتصادی احرامی‌بافی، رادیو سراسری اقتصاد، 11 آذر 97، 60 دقیقه
– بررسی فرصت‌های اقتصادی چوقابافی، رادیو سراسری اقتصاد، 18 آذر 97، 60 دقیقه
– بررسی فرصت‌های اقتصادی حوله‌بافی، رادیو سراسری اقتصاد، 25 آذر 97، 60 دقیقه
– بررسی فرصت‌های اقتصادی حصیربافی، رادیو سراسری اقتصاد، 2 دی 97، 60 دقیقه
– بررسی فرصت‌های اقتصادی عبابافی، رادیو سراسری اقتصاد، 9 دی 97، 60 دقیقه
– بررسی فرصت‌های اقتصادی وریس‌بافی، رادیو سراسری اقتصاد، 23 دی 97، 60 دقیقه

به بالای صفحه بردن