استاندارد مهارت و آموزش شیشه‌گری فوتی درجۀ 1

عنوان گروه آموزشی: صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه)
تاريخ تدوين استاندارد: 1396
تعداد صفحات: 38 صفحه

کارفرما: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران
مجری: مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
ناظر: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های هنرمندان شیشه‌گر پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون شیشه‌گری فوتی
– مشاهده و بررسی در هنرصنعت شیشه‌گری فوتی

اعضای کمیسیون‌های تخصصی تدوین استاندارد:
– عباس رحیمی؛ کارشناسی ارشد عکاسی؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
– حمیده حقیقی؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان
– محمد انشایی؛ کارشناسی اقتصاد؛ معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران
– آتوسا کیخسروانی؛ کارشناسی مرمت بناهای تاریخی؛ مسئول ادراۀ آموزش معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران
– مرتضی وفایی؛ مدرک معادل درجۀ 1 شیشه‌گری سنتی؛ استادکار شیشه‌گری فوتی/ مدرس دانشگاه پیام نور
– سید جلیل قاری‌قرآن؛ کارشناسی شیمی؛ استادکار شیشه‌گری فوتی
– فرهاد فلاح؛ کارشناسی ارشد صنایع دستی؛ هنرمند شیشه‌گری فوتی
– مانیا غضنفری؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر؛ موسسۀ پژوهش هنر برزان

فهرست توانایی‌های بررسی‌شده در استاندارد:
– توانایی شناخت انواع فرم‌های محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده، دمیده‌شده در قالب
– توانایی طراحی نقش‌مایه‌ها و طرح‌های محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده در قالب
– توانایی طراحی محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده
– توانایی موج‌اندازی/ چین‌اندازی روی محصول شیشه‌ای
– توانایی تولید محصول شیشه‌ای دوپوست و سه‌پوست
– توانایی تلفيق محصول شیشه‌ای با سازۀ فلزی/ آلیاژی
– توانایی مات‌کاری شیشه با استفاده از مواد اسیدی
– توانایی شناخت و رفع عیب‌های احتمالی محصول شیشه‌ای دمیده‌شده
– توانایی شناخت مبانی حقوقی و اصول بازرایابی و بازارداری در شیشه‌گری فوتی

معرفی شیشه‌گری فوتی:
شیشه‌گری فوتی، یکی از گرایش‌های صنایع دستی شیشه‌ای (آبگینه) ایران است که در آن، با استفاده از ابزارهای دستی ویژه و ازطریق دمیدن در شیشۀ مذاب، محصولات گوناگونِ کاربردی و تزیینی تولید می‌‌شود.
محصولات شیشه‌ای به‌روش دمیدن آزاد و یا به‌روش دمیدن در قالب، با فرم‌ها، انداز‌ه‌ها و کاربردهای گوناگون تولید می‌شوند.
‌‌ امروزه، محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده در ابعاد و فرم‌های متنوع‌ در استان تهران، شهرهای اصفهان، میمند فارس، قمصر کاشان و … تولید و عرضه می‌شود.
ازآنجا که محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کهن‌ترین گرایش‌های صنایع دستی ایران دارای ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند؛ تدوین استانداردهای مهارت و آموزش مربوط به این محصولات به‌منظور حفظ و توسعۀ آن دارای اهمیت است.
شیشه‌گر فوتی درجه 1 کسی است که با محصولات، تجهیزات و ابزارهای تولید و تکمیل محصولات شیشه‌ای دمیده‌شده و مواد اولیۀ مورد مصرف کاملاً آشنا است و با توجه به اصول ایمنی و بهداشت شغلی، توانایی کار با ابزارهای شیشه‌گری فوتی، تلفیق آبگینه با سازه‌های فلزی/ آلیاژی، مات‌کاری اسیدی محصولات، شناهت و رفع عیب‌های محصولات را دارد و نسبت به مسائل اجتماعی و حقوقی و اصول بازاریابی و عرضۀ محصولات خود آگاه است.

Scroll to Top