بررسی فرصت‌های اقتصادی وریس‌بافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد حوالی فرهنگ
موضوع برنامه: «بررسی فرصت‌های اقتصادی وِریس‌بافی»
مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: وریس‌بافان خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری

بررسی فرصت‌های اقتصادی وِریس‌بافی- بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی وِریس‌بافی- بخش ۲