بررسی فرصت‌های اقتصادی حوله‌بافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد حوالی فرهنگ
موضوع برنامه: «بررسی فرصت‌های اقتصادی حوله‌بافی»
مجری برنامه: فرزانه صادقیان
كارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: حمیدرضا حسنی (رئیس ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود)، ماه‌بی‌بی عرب انصاری (حوله‌باف) و صفیه مونسان (حوله‌باف)

بررسی فرصت‌های اقتصادی حوله‌بافی- بخش 1

بررسی فرصت‌های اقتصادی حوله‌بافی- بخش 2

Scroll to Top