بررسی فرصت‌های اقتصادی گلیچ‌بافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد حوالی فرهنگ
موضوع برنامه: «بررسی فرصت‌های اقتصادی گلیچ‌بافی»
مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: گلیچ‌بافان و کارشناسان صنایع دستی استان‌ سمنان

بررسی فرصت‌های اقتصادی گلیچ‌بافی- بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی گلیچ‌بافی- بخش ۲