بررسی فرصت‌های اقتصادی احرامی‌بافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد حوالی فرهنگ
موضوع برنامه: «بررسی فرصت‌های اقتصادی احرامی‌بافی»
مجری برنامه: فرزانه صادقیان
كارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: احرامی‌بافان و کارشناسان صنایع دستی استان‌ خوزستان

بررسی فرصت‌های اقتصادی احرامی‌بافی- بخش 1

بررسی فرصت‌های اقتصادی احرامی‌بافی- بخش 2

Scroll to Top