بررسی فرصت‌های اقتصادی چوقابافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد حوالی فرهنگ
موضوع برنامه:
«بررسی فرصت‌های اقتصادی چوقابافی»
مجری برنامه: فرزانه صادقیان
كارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: معصومه صلاحی (كارشناس ارشد صنایع دستی) و فاطمه چراغیگاه (هنرمند چوقاباف)

بررسی فرصت‌های اقتصادی چوقابافی- بخش 1

بررسی فرصت‌های اقتصادی چوقابافی- بخش 2

Scroll to Top