بررسی فرصت‌های اقتصادی عبابافی

رادیو اقتصاد؛ برنامه‌ی اقتصاد حوالی فرهنگ
موضوع برنامه: «بررسی فرصت‌های اقتصادی عبابافی»
مجری برنامه: فرزانه صادقیان
کارشناس برنامه: عباس رحیمی
گفت‌وگوی تلفنی با: عبابافان و کارشناسان صنایع دستی استان‌ خوزستان

بررسی فرصت‌های اقتصادی عبابافی- بخش ۱

بررسی فرصت‌های اقتصادی عبابافی- بخش ۲