طراحی و نمونه‌سازی محصولات ترکه بافی خوزستان

تاریخ اجرای پروژه: 1396
کارفرما: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان خوزستان
مجری: عباس رحیمی
ناظر: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

تعداد محصولات طراحی‌شده: 20 محصول
تعداد نمونه‌های اجراشده: 10 محصول
طراحی نمونه‌ها و تنظیم گزارش:
عباس رحیمی
اجرای نمونه‌ها: ……

مشخصات ظاهری گزارش: 78 صفحه، رنگی/ مصور.
روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های هنرمندان ترکه باف پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون ترکه بافی
– مشاهده و بررسی در هنرصنعت ترکه بافی

فهرست مطالب گزارش:
1- …….

معرفی ترکه بافی خوزستان:
…..

به بالای صفحه بردن