طراحی و نمونه‌سازی محصولات خراطی خوزستان

تاریخ اجرای پروژه: 1396
کارفرما: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان خوزستان
مجری: عباس رحیمی
ناظر: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

تعداد محصولات طراحی‌شده: 20 محصول
تعداد نمونه‌های اجراشده: 10 محصول
طراحی نمونه‌ها و تنظیم گزارش:
عباس رحیمی
اجرای نمونه‌ها: …….

مشخصات ظاهری گزارش: 78 صفحه، رنگی/ مصور.
روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های هنرمندان خراط پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون خراطی
– مشاهده و بررسی در هنرصنعت خراطی

فهرست مطالب گزارش:
…….

معرفی خراطی خوزستان:
……

به بالای صفحه بردن