طراحی و نمونه‌سازی محصولات حصیر خوزستان

تاریخ اجرای پروژه: 1396
کارفرما: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان خوزستان
مجری: عباس رحیمی
ناظر: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

مشخصات ظاهری گزارش: 78 صفحه، رنگی/ مصور.
روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های هنرمندان حصیرباف پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون حصیربافی
– مشاهده و بررسی در هنرصنعت حصیربافی

فهرست مطالب گزارش:
1…..

معرفی حصیربافی خوزستان:
…..

به بالای صفحه بردن