مستندنگاریِ احیای کلاه‌مالی خوزستان

عنوان پژوهش: مستندنگاریِ احیای کلاه‌مالی خوزستان
تاریخ پایان پروژه: مهرماه 1391
مشخصات ظاهری: قطع A4، صحافی با جلد گالینگور، 99 صفحه، رنگی / دارای تصویر و جدول.
محل نگهداری: تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی +++ اهواز، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان خوزستان، واحد پژوهش +++ مؤسسه‌ی پژوهش هنر برزان
کارفرما: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان
پژوهشگر: عباس رحیمی

فهرست مطالب:
فهرست تصاویر
آوانگاری
پیش‌گفتار

فصل اول. دیرینه‌شناسی کلاه‌مالی
– خاستگاه افسانه‌ای و واقعی کلاه‌مالی | ص 2
– پیشینه‌ی تاریخی کلاه‌مالی | ص 3
– پراکندگی جغرافیایی کلاه‌مالی در ایران | ص 5
– محل جغرافیایی استان خوزستان و مراکز کلاه‌مالی آن | ص 9
– پیشه‌های وابسته و مرتبط با کلاه‌مالی | ص 10

فصل دوم. موادشناسی در کلاه‌مالی خوزستان
– مواد مصرفی در کلاه‌مالی خوزستان | ص 15
– منابع و محل‌های تهیه‌ی مواد مصرفی برای تولید کلاه نمدی خوزستان | ص 18
– چگونگی فراهمکردن و جابه‌جایی مواد از منابع به محل کارگاه کلاه‌مالی در خوزستان | ص 20
– معیارهای سنجش و انتخاب مواد اولیه‌ی کلاه‌مالی در خوزستان | ص 21
فصل سوم. کارگاه‌های کلاه‌مالی خوزستان
– توصیف فضای کارگاه‌های کلاه‌مالی خوزستان | ص 23

فصل چهارم. ابزارشناسیِ کلاه‌مالی خوزستان
– ابزارهای پشم‌زنی یا حلاجی | ص 28
– ابزارها و وسایل مورد استفاده در کلاه‌مالی خوزستان | ص 32
– ابزارها و وسایل مورد استفاده در رنگرزی پشم | ص 37

فصل پنجم. مراحل اجراییِ کلاه‌مالی خوزستان
– مراحل و شیوه‌ی ساخت کلاه نمدی در خوزستان | ص 43
– تقویم زمانی کار در کلاه‌مالی خوزستان | ص 48
– چگونگی تقسیم کار در کلاه‌مالی خوزستان | ص 49
– ساعات کار کلاه‌مالان خوزستان | ص 50

فصل ششم. نیروی انسانی تولید در کلاه‌مالی خوزستان
– موقعیت شغلی استادکاران کلاه‌مالی خوزستان | ص 52
– موقعیت شغلی کارگران کلاه‌مالی خوزستان | ص 53
– جنس و سن نمد‌مالان خوزستان | ص 54
– رابطه‌ی استاد- شاگردی در کلاه‌مالی خوزستان | ص 55
– پیش‌کسوت‌ها و اساتید شاخص کلاه‌مالی خوزستان | ص 55

فصل هفتم. کالاهای تولیدی کلاه‌مالی خوزستان
– نام، جنس و ابعاد محصولات کلاه‌مالی خوزستان | ص 58

فصل هشتم. مسائل اقتصادی کلاه‌مالی خوزستان
– نوع و میزان سرمایه‌گذاری ثابت و متغیر در کلاه‌مالی خوزستان | ص 64
– دست‌مزد استادکاران و دیگر عوامل انسانی تولید کلاه‌ نمدی در خوزستان | ص 65
– چگونگی تولید، توزیع و فروش کلاه‌های نمدی خوزستان | ص 66
– چگونگی ارزیابی قیمت‌های کلاه‌های نمد‌ی تولیدشده در خوزستان | ص 66

فصل نهم. جایگاه و منزلت اجتماعی کلاه‌مالی خوزستان
– جایگاه کلاه‌مالی در خوزستان | ص 68
– ارزش و اعتبار کلاه‌های نمدی در خوزستان | ص 69
– جایگاه و منزلت کلاه‌مالان در خوزستان | ص 69

فصل دهم. آسیب‌شناسی کلاه‌مالی خوزستان
-مطالعات جامع به منظور آسیب‌شناسی کلاه‌مالی | ص 71
– مطالعات امکان‌سنجی ادامه‌ی فعالیت پایدار در کلاه‌مالی خوزستان با عنایت به داده‌های مطالعات آسیب‌شناسی | ص 77

فصل یازدهم. زمینه‌های فرهنگیِ کلاه‌مالی خوزستان
– واژه‌ها، اصطلاحات رایج، افسانه‌ها، حکایات و ضرب‌المثل‌ها در کلاه‌مالی خوزستان | ص 83
– آموزش در کلاه‌مالی خوزستان | ص 86
– دین و مذهب در کلاه‌مالی خوزستان | ص 89
– فرهنگ عامه در کلاه‌مالی خوزستان | ص 90
منابع و مآخذ | ص 93
پیوست‌ها
پیوست الف. نشانی‌ها | ص 95
پیوست ب. فهرست موضوعات و منابع تصاویر | ص 96

Scroll to Top