استانداردهای ملی عکاسی

– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 2؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آب»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 3؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آمونیوم هیدروکسید»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 4؛ اندازه‌گیری باقی‌ماندۀ پس از اشتعال»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 5؛ اندازه‌گیری مقدارفلزات سنگین و آهن»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 6؛ اندازه‌گیری مقدار هالید»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 7؛ اندازه‌گیری قدرت بازی یا اسیدی»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 8؛ اندازه‌گیری مواد فرار»، 1393، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 1- 17155
– تدوین استاندارد ملی «مواد تصویربرداری- تصاویر رنگی پردازش‌شده- اندازه‌گیری پایداری حرارتی- روش‌های آزمون»، 1394، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: 19630
– تدوین استاندارد ملی فیلم‌های دوربین ریورسال رنگی، تعیین سرعت ایزو، 1395، شمارۀ 21596
– تدوین استاندارد ملی عکاسی- دوربین‌های تصویرساکن الکترونیکی- توابع تبدیل اپتو- الکترونیک- روش‌های اندازه‌گیری، 1395، شمارۀ 21228
– تدوین استاندارد ملی عکاسی- فیلم‌های با اندازۀ 120 و 220- ابعاد، 1395، شمارۀ 21598
– تدوین استاندارد ملی عکاسی- راهنمای آزمون‌ قابل اعتماد دوربین‌های عکاسی دیجیتال، 1396

Scroll to Top