استانداردهای ملی عکاسی

– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون، ۱۳۹۳، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۲؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آب»، ۱۳۹۳، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۳؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آمونیوم هیدروکسید»، ۱۳۹۳، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۴؛ اندازه‌گیری باقی‌ماندۀ پس از اشتعال»، ۱۳۹۳، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۵؛ اندازه‌گیری مقدارفلزات سنگین و آهن»، ۱۳۹۳، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۶؛ اندازه‌گیری مقدار هالید»، ۱۳۹۳، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۷؛ اندازه‌گیری قدرت بازی یا اسیدی»، ۱۳۹۳، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– تدوین استاندارد ملی «مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۸؛ اندازه‌گیری مواد فرار»، ۱۳۹۳، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– تدوین استاندارد ملی «مواد تصویربرداری- تصاویر رنگی پردازش‌شده- اندازه‌گیری پایداری حرارتی- روش‌های آزمون»، ۱۳۹۴، سازمان ملی استاندارد، به شمارۀ: ۱۹۶۳۰
– تدوین استاندارد ملی فیلم‌های دوربین ریورسال رنگی، تعیین سرعت ایزو، ۱۳۹۵، شمارۀ ۲۱۵۹۶
– تدوین استاندارد ملی عکاسی- دوربین‌های تصویرساکن الکترونیکی- توابع تبدیل اپتو- الکترونیک- روش‌های اندازه‌گیری، ۱۳۹۵، شمارۀ ۲۱۲۲۸
– تدوین استاندارد ملی عکاسی- فیلم‌های با اندازۀ ۱۲۰ و ۲۲۰- ابعاد، ۱۳۹۵، شمارۀ ۲۱۵۹۸
– تدوین استاندارد ملی عکاسی- راهنمای آزمون‌ قابل اعتماد دوربین‌های عکاسی دیجیتال، ۱۳۹۶