طراحی و نمونه‌سازی محصولات بوریای خوزستان

تاریخ اجرای پروژه: 1396
کارفرما: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان خوزستان
مجری: عباس رحیمی
ناظر: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

تعداد محصولات طراحی‌شده: 20 محصول
تعداد نمونه‌های اجراشده: 10 محصول
طراحی نمونه‌ها و تنظیم گزارش:
عباس رحیمی
اجرای نمونه‌ها: …..

مشخصات ظاهری گزارش: 78 صفحه، رنگی/ مصور.
روش گردآوری داده‌ها: میدانی – کتابخانه‌ای
منابع:
– گفته‌های هنرمندان بوریاباف پیرامون ابزارها، مواد اولیه، محصولات و جنبه‌های گوناگون بوریابافی
– مشاهده و بررسی در هنرصنعت بوریابافی

فهرست مطالب گزارش:
1….

معرفی بوریابافی خوزستان:
…….

به بالای صفحه بردن