عباس رحیمی، متولد : ۱۳۶۲

تحصیلات:

-دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
– کارشناسی ارشد عکاسی، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، ۱۳۸۸.
– کارشناسی صنایع دستی، دانشگاه شهرکرد، دانشکدۀ هنر ۱۳۸۶.

 سوابق آموزشی:
– تدریس واحدهای عکاسی، روش تحقیق و تاریخ هنر در دانشگاه‌های سراسری و غیرانتفاعی از سال ۱۳۸۶ تاکنون:
– ۱۳۸۶؛ تدریس واحدهای عکاسی رشتۀ کارشناسی صنایع دستی در دانشکدۀ هنر دانشگاه شهرکرد.
– ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹؛ تدریس واحدهای عکاسی پایه ۱ / عکاسی پایه ۲ / عکاسی رنگی / عکاسی تخصصی ۱ / عکاسی تخصصی ۲ رشتۀ کارشناسی گرافیک و کارشناسی نقاشی در دانشگاه مارلیک نوشهر.
– ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴؛ تدریس واحدهای تاریخ عکاسی ایران و جهان در رشتۀ کارشناسی نقاشی در دانشگاه نیما محمودآباد.
– ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵؛ عضو هیئت علمی گروه هنرهای تجسمی دانشگاه مازیار رویان؛ تدریس واحدهای عکاسی پایه ۱ / عکاسی پایه ۲ / عکاسی رنگی / عکاسی تخصصی ۱ / عکاسی تخصصی ۲ / روش تحقیق در ارتباط تصویری / روش تحقیق در معماری داخلی؛ آشنایی با هنرهای سنتی؛ مکاتب نگارگری ایرانی؛ مبانی نمادشناسی در رشته‌های کارشناسی نقاشی، ارتباط تصویری، معماری داخلی، کارشناسی ارشد تصویر متحرک، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری.
– ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶، تدریس واحدهای عکاسی پایه در رشتۀ کارشناسی معماری داخلی دانشگاه سورۀ تهران.

 کتاب‌ها:
– قاجاریه و آموزش عکاسی (متون مربوط به ‌عکاسی در دورۀ قاجار)، ۸۰۰ صفحه، چاپ اول، فروردین ۱۳۹۱، تهران، انتشارات فرزان روز
– زمینه‌های فتومونتاژ، ۲۵۰ صفحه، چاپ اول، اردیبهشت ۱۳۹۴، تهران: نشر افکار
– کتاب‌شناسی عکاسی، جلد اول: مقالات و موضوعات عکاسی (مقالات و موضوعات عکاسی مجلات تخصصی هنر ایران؛ ۱۳۱۲ تا ۱۳۹۲)، چاپ اول، بهمن ۱۳۹۵، تهران: انتشارات کتاب پرگار
– نگاه به عکس‌ها (ترجمۀ مهدی عراقچیان) ویراستاری

پژوهش‌های اجراشده در حوزۀ صنایع دستی
– دانش‌نامۀ صنایع دستی خوزستان۱۰۰۰۰ ص ۶۰ جلد ۹۱ تا ۹۸ معاونت صنایع دستی خوزستان
– پژوهش مستندنگاریِ احیای ملحفه‌بافی، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، ۱۳۸۹، ۱۹۶ صفحه.
– پژوهش مستندنگاریِ احیای لنگ‌بافی، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، ۱۳۸۹، ۱۹۰ صفحه.
– پژوهش مستندنگاریِ احیای نمدمالی، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، ۱۳۹۰، ۲۳۰ صفحه.
– پژوهش مستندنگاریِ احیای ورشوسازی، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، ۱۳۹۰، ۱۸۰ صفحه.
– تدوین استاندارد «کپوبافی- ویژگی‌ها»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اسفندماه ۱۳۹۲، به شمارۀ ۱۷۱۵۳
– تدوین استاندارد «احرامی‌بافی- ویژگی‌ها»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اسفندماه ۱۳۹۲، به شمارۀ ۱۷۱۵۲
– تدوین استاندارد «مینای طلا و نقره‌- ویژگی‌ها»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اسفندماه ۱۳۹۲، به شمارۀ ۱۷۱۵۴
– تدوین استاندارد «کپوبافی- آیین کار»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اردیبهشت ۱۳۹۳، به شمارۀ ۱۸۰۹۳
– تدوین استاندارد «احرامی‌بافی- واژه‌نامه»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اردیبهشت ۱۳۹۳، به شمارۀ ۱۸۰۹۴
– تدوین استاندارد «احرامی‌بافی- آیین کار»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اردیبهشت ۱۳۹۳، به شمارۀ ۱۸۱۳۰
– تدوین استاندارد «مینای طلا و نقره‌- آیین کار»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اردیبهشت ۱۳۹۳، به شمارۀ ۱۸۰۹۲
– تدوین استاندارد « معرق روی چوب- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۳، به شمارۀ ۱۸۰۹۲
– تدوین استاندارد « خراطی چوب- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۴، به شمارۀ ۲۰۴۸۰
– تدوین استاندارد « سرمه‌دوزی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۴، به شمارۀ ۲۰۴۷۹
– تدوین استاندارد « ابریشم‌بافی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۱-۲۱۱۳۹
– تدوین استاندارد « ابریشم‌بافی- آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲-۲۱۱۳۹
– تدوین استاندارد « عبابافی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۱-۲۸۱۳۸
– تدوین استاندارد « عبابافی- آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲-۲۱۱۳۸
– تدوین استاندارد « بوریابافی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۱-۲۱۱۴۱
– تدوین استاندارد « بوریابافی- آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲۱۱۴۰
– تدوین استاندارد « وریس‌بافی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲-۲۱۱۴۱
– تدوین استاندارد « وریس‌بافی- آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۱-۲۱۱۳۷
– تدوین استاندارد « ورشوسازی بروجرد- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲-۲۱۱۳۷
– تدوین استاندارد « مشبک‌کاری چوب- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲۱۵۹۹
– تدوین استاندارد « نقاشی قهوه‌خانه‌ای- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲۱۶۰۱
– تدوین استاندارد « نگارگری ایرانی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲۱۶۰۳
– تدوین استاندارد « نقاشی گل و مرغ- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲۱۶۰۰
– تدوین استاندارد « مرمت قالی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ۲۱۶۰۲
– تدوین استاندارد « شیشه‌گری فوتی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « تراش روی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « نقاشی روی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « همجوشی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « شیشه‌گری با حرارت مستقیم- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « استاندارد صحافی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « استاندارد کاغذسازی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « استاندارد ابریشم‌دوزی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « حرمی‌بافی- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « گلیچ‌بافی- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « لایه‌چینی- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « نقاشی پشت شیشه – ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « چاروق‌دوزی- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « …………… »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۵، به شمارۀ ………….
– طراحی و نمونه‌سازی برای محصولات سفال و سرامیک استان سمنان شامل ۴۰ طرح + ۱۰ نمونه + گزارش معاونت صنایع دستی سمنان، ۱۳۹۵
– طراحی و نمونه‌سازی برای محصولات کپوی استان خوزستان شامل ۴۰ طرح + ۱۰ نمونه + گزارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۵
– بازرسی فنی و درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع دستی استان خوزستان۱۲۰ کارگاه، به‌سفارش شرکت آریا سینا کنترل (آسکو)
– بازرسی فنی و درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع دستی استان تهران۳۲۱ کارگاه، به‌سفارش معاونت صنایع دستی تهران
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ورشوسازی درجۀ ۱، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ورشوسازی درجۀ ۲، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ورشوسازی درجۀ ۳، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ماشته‌بافی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور شیشه‌گری فوتی درجۀ ۱، به‌سفارش معاونت صنایع دستی تهران، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور شیشه‌گری فوتی درجۀ ۲، به‌سفارش معاونت صنایع دستی تهران، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور شیشه‌گری فوتی درجۀ ۳، به‌سفارش معاونت صنایع دستی تهران، ۱۳۹۶
– کسب مقام اول در همایش نساجی سنتی خوزستان برای ارائۀ مقاله با عنوان : امکان‌سنجی احیای پارچه‌بافی سنتی خوزستان بر اساس مدل سوات، ۱۳۹۷
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- سنتور- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- تار- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- سه‌تار- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- کمانچه- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۶
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- نی- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۳۹۶
– دانش‌نامۀ صنایع دستی ویژۀ نوجوانان، در دست تألیف، به‌سفارش موسسۀ پژوهش هنر برزان، ۱۳۹۴
– ثبت نشان جغرافیایی محصولات جاجیم لرستان، به‌سفارش شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، ۱۳۹۷
– ثبت نشان جغرافیایی محصولات گلیم لرستان، به‌سفارش شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، ۱۳۹۷
– ثبت نشان جغرافیایی محصولات ماشتۀ لرستان، به‌سفارش شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، ۱۳۹۷
– بازرسی فنی و درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع دستی استان سمنان۲۲۰ کارگاه، به‌سفارش معاونت صنایع دستی سمنان، ۱۳۹۸
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات احرامی شوشتر، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۸
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات خراطی دزفول، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۸
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات کپوی دزفول، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۸
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات عبای بهبهان، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۸
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات مینای صبی اهواز، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۸
– ثبت دزفول به‌عنوان شهر ملی کپوبافی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۸
– ثبت اهواز به‌عنوان شهر ملی مینای صبی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۸
– ثبت شوشتر به‌عنوان شهر ملی احرامی‌بافی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۸
– ثبت رفیع به‌عنوان شهر ملی بوریابافی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، ۱۳۹۸
– مستندنگاری هنرهای چوبی معماری لرستان، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، ۱۳۹۹
– طراحی، تولید و نصب پلاک‌های شناسنامه‌ای کارگاه‌های صنایع دستی بروجرد، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، ۱۳۹۹
– ثبت خانۀ صنایع دستی چوبی بروجرد، ، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، ۱۳۹۹
– ثبت خانۀ ورشوسازی بروجرد، ، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، ۱۳۹۹
– ثبت خانۀ نساجی سنتی بروجرد، ، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، ۱۳۹۹

 مقالات
– «زیبایی‌شناسی مرگ در آثار جوئل پیتر ویتکین»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و دوم، شمارۀ ۲۶۱، دی‌ماه ۱۳۸۷، صص ۴۰ تا ۴۵
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر(قسمت اول)»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ ۲۶۵، اردیبهشت ۱۳۸۸، صص ۶۱ تا ۶۵
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر(قسمت دوم)»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ ۲۶۷، تیرماه ۱۳۸۸، صص ۲۸ تا ۳۵
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر(قسمت سوم)»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ ۲۶۸، مرداد ۱۳۸۸، صص ۵۸ تا ۶۱
– «نگاهی به عکس‌های هوایی دیوید میزل»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ ۲۷۰، شهریور ۱۳۸۸، صص ۵۶ تا ۶۴
– «دادائیسم، سوررئالیسم و عکاسی»، فصلنامۀ هنر، شمارۀ ۸۰، صص ۱۰۶ تا ۱۳۳
– رسالۀ فوتگرافی متعلق به سال ۱۲۷۴ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ ۲۷۱، آبان ۱۳۸۸، صص ۳۰ تا ۳۴
– تصحیح اشتباهات کتاب یادداشت‌های روزانۀ اعتمادالسلطنه(نشر آبی)، فصلنامۀ آینۀ میراث.
– کتاب عکس محلاتی متعلق به سال ۱۲۸۰ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ ۲۷۲ ، آذر ۱۳۸۸، سال ۲۳، صص ۵۴ تا ۵۸
– نسخه‌های عکاسی ناصرالدین شاه متعلق به سال ۱۲۸۶ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ ۲۷۳ ، دی‌ماه ۱۳۸۸، صص ……………
– رسالۀ عکاسیِ علی‌بخش میرزا متعلق به سال ۱۲۹۴ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ ۲۷۴، صص ۵۳ تا ۵۶، بهمن ۱۳۸۸، سال ۲۳
– کتاب فن عکاسیِ سوریوگین متعلق به سال ۱۲۹۵ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ ۲۷۵
– « مجموعۀ ناظرِ ابی استوری»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۶، صص ۲۴ تا ۳۰، آذر ۱۳۹۰، سال ۲۵
– « تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۲، شهریور ۱۳۹۰، صص ۴۱ تا ۴۶
– « تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۳، مهر ۱۳۹۰، صص ۲۸ تا ۳۲
– « تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۴، آبان ۱۳۹۰، صص ۵۷ تا ۶۲
– « تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۵، آذر ۱۳۹۰، صص ۲۴ تا ۲۸
– «کریستر استرومهلم و شخصِ اول سوررئالیسم»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۸، بهمن ۱۳۹۰، صص ۳۵ تا ۴۰
– «عکاسی و هنر پاپ»، فصلنامۀ هنر، پاییز ۱۳۹۱.
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی، بخش اول، شماره ‌ی ۳۱۹
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی، بخش دوم، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ ۳۲۰، شهریور و مهر ۱۳۹۳، صص ۶۷ تا ۷۲
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی، بخش سوم،»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ ۳۲۱، آبان و آذر ۱۳۹۳، صص ۶۷ تا ۷۲
– «دادائیسم و فتومونتاژ، بخش اول»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ ۳۲۲، دی و بهمن ۱۳۹۳، صص ۶۸ تا ۷۲
– «دادائیسم و فتومونتاژ، بخش دوم»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ ۳۲۳، اسفند ۱۳۹۳، صص ۶۹ تا ۷۴
– «سوررئالیسم و فتومونتاژ، بخش اول»، عکس، سال ۳۰، شمارۀ ۳۲۴، اردیبهشت ۱۳۹۴
– «سوررئالیسم و فتومونتاژ، بخش دوم»ف عکس، سال ۳۰، شمارۀ ۳۲۵، زمستان ۱۳۹۵
– بررسی اجمالی مجلات تخصصی عکاسی دانشجویی، چشمک، سال سوم، شمارۀ ۵، زمستان ۱۳۹۵
– نور رویایی
– ساتین

– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون، ۱۳۹۳ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۲؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آب، ۱۳۹۳ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۳؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آمونیوم هیدروکسید، ۱۳۹۳ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۴؛ اندازه‌گیری باقی‌ماندۀ پس از اشتعال، ۱۳۹۳ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۵؛ اندازه‌گیری مقدار فلزات سنگین و آهن، ۱۳۹۳ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۶؛ اندازه‌گیری مقدار هالید، ۱۳۹۳ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۷؛ اندازه‌گیری قدرت بازی یا اسیدی، ۱۳۹۳ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت ۸؛ اندازه‌گیری مواد فرار، ۱۳۹۳ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: ۱- ۱۷۱۵۵
– مواد تصویربرداری- تصاویر رنگی پردازش‌شده- اندازه‌گیری پایداری حرارتی- روش‌های آزمون، ۱۳۹۴ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: ۱۹۶۳۰
– استاندارد فیلم‌های ریورسال (مثبت)، اندازه‌گیری سرعت ایزو، ۱۳۹۵ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ
– دوربین‌های تصویر الکترونیکی- روش‌های اندازه‌گیری توابع تبدیل اپتو- الکترونیک، ۱۳۹۵ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ
– فیلم‌های با اندازۀ ۱۲۰ و ۲۲۰- ابعاد، ۱۳۹۵ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ
– عکاسی- راهنمای آزمون‌ قابل اعتماد دوربین‌های عکاسی دیجیتال، ۱۳۹۶ ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ