عباس رحيمي، متولد : 1362

تحصیلات:

-دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
– کارشناسی ارشد عكاسي، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، 1388.
– کارشناسی صنايع دستي، دانشگاه شهرکرد، دانشکدۀ هنر 1386.

 سوابق آموزشی:
– تدریس واحدهای عکاسی، روش تحقیق و تاریخ هنر در دانشگاه‌های سراسری و غیرانتفاعی از سال 1386 تاکنون:
– 1386؛ تدریس واحدهای عکاسی رشتۀ کارشناسی صنایع دستی در دانشکدۀ هنر دانشگاه شهرکرد.
– 1387 تا 1389؛ تدریس واحدهای عکاسی پایه 1 / عکاسی پایه 2 / عکاسی رنگی / عکاسی تخصصی 1 / عکاسی تخصصی 2 رشتۀ کارشناسی گرافیک و کارشناسی نقاشی در دانشگاه مارلیک نوشهر.
– 1389 تا 1394؛ تدریس واحدهای تاریخ عکاسی ایران و جهان در رشتۀ کارشناسی نقاشی در دانشگاه نیما محمودآباد.
– 1389 تا 1395؛ عضو هیئت علمی گروه هنرهای تجسمی دانشگاه مازیار رویان؛ تدریس واحدهای عکاسی پایه 1 / عکاسی پایه 2 / عکاسی رنگی / عکاسی تخصصی 1 / عکاسی تخصصی 2 / روش تحقیق در ارتباط تصویری / روش تحقیق در معماری داخلی؛ آشنایی با هنرهای سنتی؛ مکاتب نگارگری ایرانی؛ مبانی نمادشناسی در رشته‌های کارشناسی نقاشی، ارتباط تصویری، معماری داخلی، کارشناسی ارشد تصویر متحرک، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری.
– 1395 تا 1396، تدریس واحدهای عکاسی پایه در رشتۀ کارشناسی معماری داخلی دانشگاه سورۀ تهران.

 کتاب‌ها:
– قاجاریه و آموزش عکاسی (متون مربوط به ‌عکاسی در دورۀ قاجار)، 800 صفحه، چاپ اول، فروردین 1391، تهران، انتشارات فرزان روز
– زمینه‌های فتومونتاژ، 250 صفحه، چاپ اول، اردیبهشت 1394، تهران: نشر افکار
– کتاب‌شناسی عکاسی، جلد اول: مقالات و موضوعات عکاسی (مقالات و موضوعات عکاسی مجلات تخصصی هنر ایران؛ 1312 تا 1392)، چاپ اول، بهمن 1395، تهران: انتشارات کتاب پرگار
– نگاه به عکس‌ها (ترجمۀ مهدی عراقچیان) ویراستاری

پژوهش‌های اجراشده در حوزۀ صنایع دستی
– دانش‌نامۀ صنایع دستی خوزستان10000 ص 60 جلد 91 تا 98 معاونت صنایع دستی خوزستان
– پژوهش مستندنگاریِ احیای ملحفه‌بافی، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، 1389، 196 صفحه.
– پژوهش مستندنگاریِ احیای لنگ‌بافی، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، 1389، 190 صفحه.
– پژوهش مستندنگاریِ احیای نمدمالی، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، 1390، 230 صفحه.
– پژوهش مستندنگاریِ احیای ورشوسازی، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، 1390، 180 صفحه.
– تدوین استاندارد «کپوبافی- ویژگی‌ها»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اسفندماه 1392، به شمارۀ 17153
– تدوین استاندارد «احرامی‌بافی- ویژگی‌ها»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اسفندماه 1392، به شمارۀ 17152
– تدوین استاندارد «مینای طلا و نقره‌- ویژگی‌ها»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اسفندماه 1392، به شمارۀ 17154
– تدوین استاندارد «کپوبافی- آیین کار»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اردیبهشت 1393، به شمارۀ 18093
– تدوین استاندارد «احرامی‌بافی- واژه‌نامه»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اردیبهشت 1393، به شمارۀ 18094
– تدوین استاندارد «احرامی‌بافی- آیین کار»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اردیبهشت 1393، به شمارۀ 18130
– تدوین استاندارد «مینای طلا و نقره‌- آیین کار»، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، اردیبهشت 1393، به شمارۀ 18092
– تدوین استاندارد « معرق روی چوب- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1393، به شمارۀ 18092
– تدوین استاندارد « خراطی چوب- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1394، به شمارۀ 20480
– تدوین استاندارد « سرمه‌دوزی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1394، به شمارۀ 20479
– تدوین استاندارد « ابریشم‌بافی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 1-21139
– تدوین استاندارد « ابریشم‌بافی- آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 2-21139
– تدوین استاندارد « عبابافی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 1-28138
– تدوین استاندارد « عبابافی- آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 2-21138
– تدوین استاندارد « بوریابافی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 1-21141
– تدوین استاندارد « بوریابافی- آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 21140
– تدوین استاندارد « وریس‌بافی- ویژگی‌ها »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 2-21141
– تدوین استاندارد « وریس‌بافی- آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 1-21137
– تدوین استاندارد « ورشوسازی بروجرد- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 2-21137
– تدوین استاندارد « مشبک‌کاری چوب- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 21599
– تدوین استاندارد « نقاشی قهوه‌خانه‌ای- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 21601
– تدوین استاندارد « نگارگری ایرانی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 21603
– تدوین استاندارد « نقاشی گل و مرغ- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 21600
– تدوین استاندارد « مرمت قالی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ 21602
– تدوین استاندارد « شیشه‌گری فوتی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « تراش روی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « نقاشی روی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « همجوشی شیشه- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « شیشه‌گری با حرارت مستقیم- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « استاندارد صحافی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « استاندارد کاغذسازی سنتی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « استاندارد ابریشم‌دوزی- ویژگی‌ها و آیین کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « حرمی‌بافی- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « گلیچ‌بافی- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « لایه‌چینی- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « نقاشی پشت شیشه – ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « چاروق‌دوزی- ویژگی‌ها و آیین‌کار »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– تدوین استاندارد « …………… »، به‌سفارش ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، 1395، به شمارۀ ………….
– طراحی و نمونه‌سازی برای محصولات سفال و سرامیک استان سمنان شامل 40 طرح + 10 نمونه + گزارش معاونت صنایع دستی سمنان، 1395
– طراحی و نمونه‌سازی برای محصولات کپوی استان خوزستان شامل 40 طرح + 10 نمونه + گزارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1395
– بازرسی فنی و درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع دستی استان خوزستان120 کارگاه، به‌سفارش شرکت آریا سینا کنترل (آسکو)
– بازرسی فنی و درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع دستی استان تهران321 کارگاه، به‌سفارش معاونت صنایع دستی تهران
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ورشوسازی درجۀ 1، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ورشوسازی درجۀ 2، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ورشوسازی درجۀ 3، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور ماشته‌بافی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور شیشه‌گری فوتی درجۀ 1، به‌سفارش معاونت صنایع دستی تهران، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور شیشه‌گری فوتی درجۀ 2، به‌سفارش معاونت صنایع دستی تهران، 1396
– تدوین استاندارد آموزش مهارت‌محور شیشه‌گری فوتی درجۀ 3، به‌سفارش معاونت صنایع دستی تهران، 1396
– کسب مقام اول در همایش نساجی سنتی خوزستان برای ارائۀ مقاله با عنوان : امکان‌سنجی احیای پارچه‌بافی سنتی خوزستان بر اساس مدل سوات، 1397
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- سنتور- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، 1396
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- تار- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، 1396
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- سه‌تار- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، 1396
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- کمانچه- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، 1396
– تدوین استاندارد سازهای سنتی- نی- ویژگی‌ها، مصوب برنامه‌ریزی، به‌سفارش سازمان ملی استاندارد ایران، 1396
– دانش‌نامۀ صنایع دستی ویژۀ نوجوانان، در دست تألیف، به‌سفارش موسسۀ پژوهش هنر برزان، 1394
– ثبت نشان جغرافیایی محصولات جاجیم لرستان، به‌سفارش شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، 1397
– ثبت نشان جغرافیایی محصولات گلیم لرستان، به‌سفارش شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، 1397
– ثبت نشان جغرافیایی محصولات ماشتۀ لرستان، به‌سفارش شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، 1397
– بازرسی فنی و درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع دستی استان سمنان220 کارگاه، به‌سفارش معاونت صنایع دستی سمنان، 1398
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات احرامی شوشتر، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات خراطی دزفول، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات کپوی دزفول، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات عبای بهبهان، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– ثبت نشانۀ جغرافیایی محصولات مینای صبی اهواز، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– ثبت دزفول به‌عنوان شهر ملی کپوبافی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– ثبت اهواز به‌عنوان شهر ملی مینای صبی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– ثبت شوشتر به‌عنوان شهر ملی احرامی‌بافی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– ثبت رفیع به‌عنوان شهر ملی بوریابافی، به‌سفارش معاونت صنایع دستی خوزستان، 1398
– مستندنگاری هنرهای چوبی معماری لرستان، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، 1399
– طراحی، تولید و نصب پلاک‌های شناسنامه‌ای کارگاه‌های صنایع دستی بروجرد، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، 1399
– ثبت خانۀ صنایع دستی چوبی بروجرد، ، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، 1399
– ثبت خانۀ ورشوسازی بروجرد، ، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، 1399
– ثبت خانۀ نساجی سنتی بروجرد، ، به‌سفارش معاونت صنایع دستی لرستان، 1399

 مقالات
– «زیبایی‌شناسی مرگ در آثار جوئل پیتر ویتکین»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و دوم، شمارۀ 261، دی‌ماه 1387، صص 40 تا 45
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر(قسمت اول)»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ 265، اردیبهشت 1388، صص 61 تا 65
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر(قسمت دوم)»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ 267، تیرماه 1388، صص 28 تا 35
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر(قسمت سوم)»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ 268، مرداد 1388، صص 58 تا 61
– «نگاهی به عکس‌های هوایی دیوید میزل»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ 270، شهریور 1388، صص 56 تا 64
– «دادائیسم، سوررئالیسم و عکاسی»، فصلنامۀ هنر، شمارۀ 80، صص 106 تا 133
– رسالۀ فوتگرافی متعلق به سال 1274 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ 271، آبان 1388، صص 30 تا 34
– تصحیح اشتباهات کتاب یادداشت‌های روزانۀ اعتمادالسلطنه(نشر آبی)، فصلنامۀ آینۀ میراث.
– کتاب عکس محلاتی متعلق به سال 1280 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ 272 ، آذر 1388، سال 23، صص 54 تا 58
– نسخه‌های عکاسی ناصرالدین شاه متعلق به سال 1286 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ 273 ، دی‌ماه 1388، صص ……………
– رسالۀ عکاسیِ علی‌بخش میرزا متعلق به سال 1294 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ 274، صص 53 تا 56، بهمن 1388، سال 23
– کتاب فن عکاسیِ سوریوگین متعلق به سال 1295 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ 275
– « مجموعۀ ناظرِ ابی استوری»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ 296، صص 24 تا 30، آذر 1390، سال 25
– « تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ 292، شهریور 1390، صص 41 تا 46
– « تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ 293، مهر 1390، صص 28 تا 32
– « تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ 294، آبان 1390، صص 57 تا 62
– « تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ 295، آذر 1390، صص 24 تا 28
– «کریستر استرومهلم و شخصِ اول سوررئالیسم»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ 298، بهمن 1390، صص 35 تا 40
– «عکاسی و هنر پاپ»، فصلنامۀ هنر، پاییز 1391.
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی، بخش اول، شماره ‌ی 319
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی، بخش دوم، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ 320، شهریور و مهر 1393، صص 67 تا 72
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی، بخش سوم،»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ 321، آبان و آذر 1393، صص 67 تا 72
– «دادائیسم و فتومونتاژ، بخش اول»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ 322، دی و بهمن 1393، صص 68 تا 72
– «دادائیسم و فتومونتاژ، بخش دوم»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ 323، اسفند 1393، صص 69 تا 74
– «سوررئالیسم و فتومونتاژ، بخش اول»، عکس، سال 30، شمارۀ 324، اردیبهشت 1394
– «سوررئالیسم و فتومونتاژ، بخش دوم»ف عکس، سال 30، شمارۀ 325، زمستان 1395
– بررسی اجمالی مجلات تخصصی عکاسی دانشجویی، چشمک، سال سوم، شمارۀ 5، زمستان 1395
– نور رویایی
– ساتین

– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون، 1393 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: 1- 17155
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 2؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آب، 1393 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: 1- 17155
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 3؛ اندازه‌گیری مواد نامحلول در آمونیوم هیدروکسید، 1393 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: 1- 17155
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 4؛ اندازه‌گیری باقی‌ماندۀ پس از اشتعال، 1393 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: 1- 17155
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 5؛ اندازه‌گیری مقدار فلزات سنگین و آهن، 1393 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: 1- 17155
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 6؛ اندازه‌گیری مقدار هالید، 1393 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: 1- 17155
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 7؛ اندازه‌گیری قدرت بازی یا اسیدی، 1393 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: 1- 17155
– مواد شیمیایی از طبقۀ عکاسی- روش‌های آزمون- قسمت 8؛ اندازه‌گیری مواد فرار، 1393 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: 1- 17155
– مواد تصویربرداری- تصاویر رنگی پردازش‌شده- اندازه‌گیری پایداری حرارتی- روش‌های آزمون، 1394 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ: 19630
– استاندارد فیلم‌های ریورسال (مثبت)، اندازه‌گیری سرعت ایزو، 1395 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ
– دوربین‌های تصویر الکترونیکی- روش‌های اندازه‌گیری توابع تبدیل اپتو- الکترونیک، 1395 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ
– فیلم‌های با اندازۀ 120 و 220- ابعاد، 1395 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ
– عکاسی- راهنمای آزمون‌ قابل اعتماد دوربین‌های عکاسی دیجیتال، 1396 ، سازمان ملی استاندارد ایران، به شمارۀ

Scroll to Top