مقاله های عکاسی

– «زیبایی‌شناسی مرگ در آثارجوئل پیتر ویتکین»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و دوم، شمارۀ 261، دی‌ماه 1387، صص 40 تا 45
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر؛ بخش اول»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ 265، اردیبهشت 1388، صص 61 تا 65 | بخش دوم، سال بیست و سوم، شمارۀ 267، تیرماه 1388، صص 28 تا 35 | بخش سوم، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال 23، شمارۀ 268، مرداد 1388، صص 58 تا 61
– «نگاهی به عکس‌های هوایی دیوید میزل»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال 23، شمارۀ 270، شهریور 1388، صص 56 تا 64
– «دادائیسم، سوررئالیسم و عکاسی»، فصلنامۀ هنر، شمارۀ 80، صص 106 تا 133
– «رسالۀ فوتگرافی متعلق به سال 1274 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 271، آبان 1388، صص 30 تا 34
– تصحیح اشتباهات کتاب یادداشت‌های روزانۀ اعتمادالسلطنه(نشر آبی)، فصلنامۀ آینۀ میراث.
– «کتاب عکس محلاتی متعلق به سال 1280 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 272، آذر 1388، سال 23، صص 54 تا 58
– «نسخه‌های عکاسی ناصرالدین‌شاه متعلق به سال 1286 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 273، دی‌ماه 1388، صص ……………
– «رسالۀ عکاسیِ علی‌بخش میرزا متعلق به سال 1294 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ 274، صص 53 تا 56، بهمن 1388، سال 23
– «کتاب فن عکاسیِ سوریوگین متعلق به سال 1295 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ 275
– «مجموعۀ ناظرِ ابی استوری»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ 296، صص 24 تا 30، آذر 1390، سال 25
– «تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ 292، شهریور 1390، صص 41 تا 46 | بخش دوم: سال بیست و پنجم، شمارۀ 293، مهر 1390، صص 28 تا 32 | بخش سوم: سال بیست و پنجم، شمارۀ 294، آبان 1390، صص 57 تا 62 | بخش چهارم: سال بیست و پنجم، شمارۀ 295، آذر 1390، صص 24 تا 28
– «کریستر استرومهلم و شخصِ اول سوررئالیسم»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ 298، بهمن 1390، صص 35 تا 40
– «عکاسی و هنر پاپ»، فصلنامۀ هنر، پاییز 1391.
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی»، شماره ‌ی 319 | بخش دوم، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ 320، شهریور و مهر 1393، صص 67 تا 72 | بخش سوم، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ 321، آبان و آذر 1393، صص 67 تا 72
– «دادائیسم و فتومونتاژ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال 29، شمارۀ 322، دی و بهمن 1393، صص 68 تا 72 | بخش دوم، سال 29، شمارۀ 323، اسفند 1393، صص 69 تا 74
– «سوررئالیسم و فتومونتاژ»، عکس، سال 30، شمارۀ 324، اردیبهشت 1394 | بخش دوم؛ سال 30، شمارۀ 325، زمستان 1395
– «بررسی اجمالی مجلات تخصصی عکاسی دانشجویی»، چشمک، سال سوم، شمارۀ 5، زمستان 1395
– نور رویایی
– ساتین

به بالای صفحه بردن