مقاله های عکاسی

– «زیبایی‌شناسی مرگ در آثارجوئل پیتر ویتکین»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و دوم، شمارۀ ۲۶۱، دی‌ماه ۱۳۸۷، صص ۴۰ تا ۴۵
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر؛ بخش اول»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و سوم، شمارۀ ۲۶۵، اردیبهشت ۱۳۸۸، صص ۶۱ تا ۶۵ | بخش دوم، سال بیست و سوم، شمارۀ ۲۶۷، تیرماه ۱۳۸۸، صص ۲۸ تا ۳۵ | بخش سوم، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۶۸، مرداد ۱۳۸۸، صص ۵۸ تا ۶۱
– «نگاهی به عکس‌های هوایی دیوید میزل»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۷۰، شهریور ۱۳۸۸، صص ۵۶ تا ۶۴
– «دادائیسم، سوررئالیسم و عکاسی»، فصلنامۀ هنر، شمارۀ ۸۰، صص ۱۰۶ تا ۱۳۳
– «رسالۀ فوتگرافی متعلق به سال ۱۲۷۴ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۷۱، آبان ۱۳۸۸، صص ۳۰ تا ۳۴
– تصحیح اشتباهات کتاب یادداشت‌های روزانۀ اعتمادالسلطنه(نشر آبی)، فصلنامۀ آینۀ میراث.
– «کتاب عکس محلاتی متعلق به سال ۱۲۸۰ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۷۲، آذر ۱۳۸۸، سال ۲۳، صص ۵۴ تا ۵۸
– «نسخه‌های عکاسی ناصرالدین‌شاه متعلق به سال ۱۲۸۶ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۷۳، دی‌ماه ۱۳۸۸، صص ……………
– «رسالۀ عکاسیِ علی‌بخش میرزا متعلق به سال ۱۲۹۴ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ ۲۷۴، صص ۵۳ تا ۵۶، بهمن ۱۳۸۸، سال ۲۳
– «کتاب فن عکاسیِ سوریوگین متعلق به سال ۱۲۹۵ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ ۲۷۵
– «مجموعۀ ناظرِ ابی استوری»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۶، صص ۲۴ تا ۳۰، آذر ۱۳۹۰، سال ۲۵
– «تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۲، شهریور ۱۳۹۰، صص ۴۱ تا ۴۶ | بخش دوم: سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۳، مهر ۱۳۹۰، صص ۲۸ تا ۳۲ | بخش سوم: سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۴، آبان ۱۳۹۰، صص ۵۷ تا ۶۲ | بخش چهارم: سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۵، آذر ۱۳۹۰، صص ۲۴ تا ۲۸
– «کریستر استرومهلم و شخصِ اول سوررئالیسم»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و پنجم، شمارۀ ۲۹۸، بهمن ۱۳۹۰، صص ۳۵ تا ۴۰
– «عکاسی و هنر پاپ»، فصلنامۀ هنر، پاییز ۱۳۹۱.
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی»، شماره ‌ی ۳۱۹ | بخش دوم، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ ۳۲۰، شهریور و مهر ۱۳۹۳، صص ۶۷ تا ۷۲ | بخش سوم، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال بیست و نهم، شمارۀ ۳۲۱، آبان و آذر ۱۳۹۳، صص ۶۷ تا ۷۲
– «دادائیسم و فتومونتاژ»، ماهنامۀ علمی فرهنگی هنری عکس، سال ۲۹، شمارۀ ۳۲۲، دی و بهمن ۱۳۹۳، صص ۶۸ تا ۷۲ | بخش دوم، سال ۲۹، شمارۀ ۳۲۳، اسفند ۱۳۹۳، صص ۶۹ تا ۷۴
– «سوررئالیسم و فتومونتاژ»، عکس، سال ۳۰، شمارۀ ۳۲۴، اردیبهشت ۱۳۹۴ | بخش دوم؛ سال ۳۰، شمارۀ ۳۲۵، زمستان ۱۳۹۵
– «بررسی اجمالی مجلات تخصصی عکاسی دانشجویی»، چشمک، سال سوم، شمارۀ ۵، زمستان ۱۳۹۵
– نور رویایی
– ساتین