مقاله‌های عکاسی

– «زیبایی‌شناسی مرگ در آثارجوئل پیتر ویتکین»، ماهنامۀ عکس، سال 22، شمارۀ 261، دی‌ماه 1387، صص 40 تا 45
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر؛ بخش اول»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 265، اردیبهشت 1388، صص 61 تا 65 | بخش دوم، سال 23، شمارۀ 267، تیرماه 1388، صص 28 تا 35 | بخش سوم، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 268، مرداد 1388، صص 58 تا 61
– «نگاهی به عکس‌های هوایی دیوید میزل»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 270، شهریور 1388، صص 56 تا 64
– «دادائیسم، سوررئالیسم و عکاسی»، فصل‌نامۀ هنر، شمارۀ 80، 1388، صص 106 تا 133
– «رسالۀ فوتگرافی متعلق به سال 1274 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 271، آبان 1388، صص 30 تا 34
– تصحیح اشتباهات کتاب یادداشت‌های روزانۀ اعتمادالسلطنه (نشر آبی)، فصل‌نامۀ آینۀ میراث، 1388.
– «کتاب عکس محلاتی متعلق به سال 1280 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 272، آذر 1388، سال 23، صص 54 تا 58.
– «نسخه‌های عکاسی ناصرالدین‌شاه متعلق به سال 1286 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال 23، شمارۀ 273، دی‌ماه 1388.
– «رسالۀ عکاسیِ علی‌بخش میرزا متعلق به سال 1294 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ 274، صص 53 تا 56، بهمن 1388، سال 23.
– «کتاب فن عکاسیِ سوریوگین متعلق به سال 1295 هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ 275، صص 50 تا 54.
– «مجموعۀ ناظرِ ابی استوری»، ماهنامۀ عکس، سال 25، شمارۀ 296، آذر 1390، صص 24 تا 30.
– «تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ عکس، سال 25، شمارۀ 292، شهریور 1390، صص 41 تا 46 | بخش دوم: شمارۀ 293، مهر 1390، صص 28 تا 32 | بخش سوم: شمارۀ 294، آبان 1390، صص 57 تا 62 | بخش چهارم: شمارۀ 295، آذر 1390، صص 24 تا 28
– «کریستر استرومهلم و شخصِ اول سوررئالیسم»، ماهنامۀ عکس، سال 25، شمارۀ 298، بهمن 1390، صص 35 تا 40
– «عکاسی و هنر پاپ»، فصل‌نامۀ هنر، شمارۀ 84، پاییز 1391.
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی»، شمارۀ 319 | بخش دوم: شمارۀ 320، شهریور و مهر 1393، صص 67 تا 72 | بخش سوم: شمارۀ 321، آبان و آذر 1393، صص 67 تا 72
– «دادائیسم و فتومونتاژ»، ماهنامۀ عکس، سال 29، شمارۀ 322، دی و بهمن 1393، صص 68 تا 72 | بخش دوم: شمارۀ 323، اسفند 1393، صص 69 تا 74
– «سوررئالیسم و فتومونتاژ»، عکس، سال 30، شمارۀ 324، اردیبهشت 1394 | بخش دوم؛ شمارۀ 325، زمستان 1395
– «بررسی اجمالی مجلات تخصصی عکاسی دانشجویی»، نشریۀ چشمک، سال سوم، شمارۀ 5، زمستان 1395
– «زمینه‌‌های تأثیرگذار بر فتومونتاژ از آغاز عکاسی تا مدرسه‌ی باهاوس»، نشریۀ نور رویایی، 1395 بررسی اجمالی آثار مکتوب عکاسی در دورۀ قاجار، نشریه ساتین، مطالعات هنر غرب آسیا، شماره اول، تابستان 1399، صص 45 تا 63.

Scroll to Top