مقاله‌های عکاسی

– «زیبایی‌شناسی مرگ در آثارجوئل پیتر ویتکین»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۲، شمارۀ ۲۶۱، دی‌ماه ۱۳۸۷، صص ۴۰ تا ۴۵
– «سبک‌شناسی عکاسی: تأثیرات متقابل عکاسی و نقاشی سوررئالیسم بر یکدیگر؛ بخش اول»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۶۵، اردیبهشت ۱۳۸۸، صص ۶۱ تا ۶۵ | بخش دوم، سال ۲۳، شمارۀ ۲۶۷، تیرماه ۱۳۸۸، صص ۲۸ تا ۳۵ | بخش سوم، ماهنامۀ عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۶۸، مرداد ۱۳۸۸، صص ۵۸ تا ۶۱
– «نگاهی به عکس‌های هوایی دیوید میزل»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۷۰، شهریور ۱۳۸۸، صص ۵۶ تا ۶۴
– «دادائیسم، سوررئالیسم و عکاسی»، فصل‌نامۀ هنر، شمارۀ ۸۰، ۱۳۸۸، صص ۱۰۶ تا ۱۳۳
– «رسالۀ فوتگرافی متعلق به سال ۱۲۷۴ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۷۱، آبان ۱۳۸۸، صص ۳۰ تا ۳۴
– تصحیح اشتباهات کتاب یادداشت‌های روزانۀ اعتمادالسلطنه (نشر آبی)، فصل‌نامۀ آینۀ میراث، ۱۳۸۸.
– «کتاب عکس محلاتی متعلق به سال ۱۲۸۰ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۷۲، آذر ۱۳۸۸، سال ۲۳، صص ۵۴ تا ۵۸.
– «نسخه‌های عکاسی ناصرالدین‌شاه متعلق به سال ۱۲۸۶ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۳، شمارۀ ۲۷۳، دی‌ماه ۱۳۸۸.
– «رسالۀ عکاسیِ علی‌بخش میرزا متعلق به سال ۱۲۹۴ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ ۲۷۴، صص ۵۳ تا ۵۶، بهمن ۱۳۸۸، سال ۲۳.
– «کتاب فن عکاسیِ سوریوگین متعلق به سال ۱۲۹۵ هـ. ق.»، ماهنامۀ عکس، شمارۀ ۲۷۵، صص ۵۰ تا ۵۴.
– «مجموعۀ ناظرِ ابی استوری»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۵، شمارۀ ۲۹۶، آذر ۱۳۹۰، صص ۲۴ تا ۳۰.
– «تأثیر عکاسی بر نقاشی پاپ»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۵، شمارۀ ۲۹۲، شهریور ۱۳۹۰، صص ۴۱ تا ۴۶ | بخش دوم: شمارۀ ۲۹۳، مهر ۱۳۹۰، صص ۲۸ تا ۳۲ | بخش سوم: شمارۀ ۲۹۴، آبان ۱۳۹۰، صص ۵۷ تا ۶۲ | بخش چهارم: شمارۀ ۲۹۵، آذر ۱۳۹۰، صص ۲۴ تا ۲۸
– «کریستر استرومهلم و شخصِ اول سوررئالیسم»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۵، شمارۀ ۲۹۸، بهمن ۱۳۹۰، صص ۳۵ تا ۴۰
– «عکاسی و هنر پاپ»، فصل‌نامۀ هنر، شمارۀ ۸۴، پاییز ۱۳۹۱.
– «زمینه‌های فتومونتاژ در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی»، شمارۀ ۳۱۹ | بخش دوم: شمارۀ ۳۲۰، شهریور و مهر ۱۳۹۳، صص ۶۷ تا ۷۲ | بخش سوم: شمارۀ ۳۲۱، آبان و آذر ۱۳۹۳، صص ۶۷ تا ۷۲
– «دادائیسم و فتومونتاژ»، ماهنامۀ عکس، سال ۲۹، شمارۀ ۳۲۲، دی و بهمن ۱۳۹۳، صص ۶۸ تا ۷۲ | بخش دوم: شمارۀ ۳۲۳، اسفند ۱۳۹۳، صص ۶۹ تا ۷۴
– «سوررئالیسم و فتومونتاژ»، عکس، سال ۳۰، شمارۀ ۳۲۴، اردیبهشت ۱۳۹۴ | بخش دوم؛ شمارۀ ۳۲۵، زمستان ۱۳۹۵
– «بررسی اجمالی مجلات تخصصی عکاسی دانشجویی»، نشریۀ چشمک، سال سوم، شمارۀ ۵، زمستان ۱۳۹۵
– «زمینه‌‌های تأثیرگذار بر فتومونتاژ از آغاز عکاسی تا مدرسه‌ی باهاوس»، نشریۀ نور رویایی، ۱۳۹۵ بررسی اجمالی آثار مکتوب عکاسی در دورۀ قاجار، نشریه ساتین، مطالعات هنر غرب آسیا، شماره اول، تابستان ۱۳۹۹، صص ۴۵ تا ۶۳.